پرسشنامه تاثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد سازمانی کارکنان

پرسشنامه تاثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد سازمانی کارکنان

پرسشنامه مدیریت استعداد
پرسشنامه تعهد کارکنان
پرسشنامه مدیریت استعداد
پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد
دانلود پرسشنامه مدیریت استعداد
پرسشنامه تعهد سازمانی کارکنان ناجا
پرسشنامه رابطه مدیریت استعداد و تعهد سازمانی
پرسشنامه بکارگیری مدیریت استعداد در بین کارکنان ناجا
پرسشنامه تاثیر مدیریت استعداد بر تعهد سازمانی کارکنان

رفتن به سایت اصلی

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

تاثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد سازمانی کارکنان ناجا

 

 

 

 

 

 

چکیده

سازمان ها در پیدا کردن، رشد دادن و حفظ کارکنان بخصوص کارکنانی که انعطاف پذیر بوده و قابلیت سازگاری بالایی دارند موفق عمل نکرده اند. این مسئله نشان می دهد که این سازمان ها در شناسایی و استفاده از شایستگی های کارکنان خود در جهت تحقق اهداف سازمانی شان دچار مشکل هستند. از دیدگاه مدیریت استراتژیک ضروری است که عملکرد را ادامه پذیر و پایدار کنیم و آن را بالا ببریم و این کار تنها با تعهد کارکنان امکان پذیر است. بنابراین ابهام زیادی در مورد رابطه بین مدیریت استعداد و تعهد سازمانی وجود دارد که نیازمند بررسی های بیشتر است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان ناجا دانشگاه علوم انتظامی است.

 

در پژوهش حاضر پس از مطالعه دقیق ادبیات موضوعی مرتبط، مدل مفهومی تحقیق  ترسیم شد. در این تحقیق بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای از بین مدیران و کارشناسان 92 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. 100پرسشنامه در بین نمونه آماری توزیع شد و در نهایت 92 پرسشنامه جمع آوری گردید، برای تجزیه و تحلیل داده های گرد آوری شده از روش  مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Amos استفاده گردیدو نتایج حاکی از آن بود که داده های گردآوری شده از جامعه آماری مورد نظر با مدل مفهومی پژوهش متناسب و سازگار است و در نهایت تمامی فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفت.

 

 

 

v      روش­های جمع‌آوری اطلاعات

در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است.

به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است:

گرچه پرسشنامه ­­های کمی برای اندازه­گیری تاثیر عواملی مانند شخصیت  در مطالعات هولند (نوردویک، 1996) بر علایق حرفه­ای افراد وجود دارد اما تنها یک پرسشنامه برای اندازه­گیری جهت­گیری حرفه­ای در تحقیقات پیشین یافت شد. این پرسشنامه که حاصل کار شین (1975) است، پرسشنامه موجودی کارراهه[1] نام دارد و بر اساس تعاریف گرایش­های کارراهه شین طراحی شده­است. اما این پرسشنامه کلی است و برای همه افراد با هر شغل و مسیر شغلی منتخبی در نظر گرفته­شده­است. حال آنکه چنان­که در فصل یك مطرح شد، ممکن است افراد در زمینه­های شغلی مختلف جهت­گیری­های حرفه­ای گوناگونی داشته­باشند که خاص آن زمینه شغلی باشد.  همان طور که اشاره شد، تحقیقی در مورد جهت­گیری حرفه­ای خاص یک زمینه شغلی به طور خاص انجام نشده ­بود و تحقیق­های موجود تنها به اندازه­گیری کمی گرایش­های شغلی یا جهت­گیری­های شغلی موجود پرداخته­اند. پس این موضوع جدید بوده و به خصوص برای شناسایی جهت­گیری­های شغلی و مسیرهای شغلی ممکن مهندسان نرم­افزار در ایران تصمیم گرفته­ شد با هدف نهایی طراحی ابزاری خاص اندازه­گیری جهت­گیری حرفه­ای در این زمینه پرسشنامه‌­ی با 2 بخش عمده طراحی شود که شامل؛

نامه همراه: در این قسمت هدف از گردآوری داده‌ها به وسیلة پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضة داده‌های مورد نیاز، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن داده‌های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سوالها را عرضه کند.

 سوال‌های (گویه‌ها) پرسشنامه: پرسشنامه تعهد کارکنان 15 گویه و پرسشنامه مدیریت استعداد دارای 25گویه می‌باشند. در طراحی این قسمت سعی گردیده است که سئوالات پرسشنامه تاحد ممکن قابل فهم باشد.

برای طراحی این بخش از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج‌ترین مقایس­های اندازه‌گیری به شمار می‌رود. شکل کلی و امتیاز بندی این طیف برای سئوالات مثبت به صورت ذیل می‌باشد:

شکل کلی : بسیار مخالفم ـ مخالفم ـ نظری ندارم ـ موافقم ـ بسیار موافقم

امتیاز بندی :       1              2             3             4              5

 

جدول زیر متغیرها و ابعاد آنها را نشان می دهد:

مفهوم

ابعاد

شاخص ها

شماره سؤالات

تعهد کارکنان

 

تعهد عاطفی

احساس هویت سازمان،

وابستگی عاطفی به سازمان

1 تا 5

تعهد مستمر

فرصت های شغلی جایگزینی سازمان

حجم سرمایه گذاری های فردی در سازمان

6 تا 10

تعهد هنجاری

«وفاداری به سازمان»

«احساس تکلیف نسبت به سازمان»

11 تا 15

2- مدیریت استعداد

 

 

جذب و شناسایی

 

استعدادها

شناخته شدن سازمان با موارد: رقابت بر پایه پرداخت، تعادل میان زندگی و کار، فرصت­های پیشرفت شغلی، کار چالشی، ازایش حقوق بر پایه عملکرد و ایجاد فرصت­های توسعه و شهرت داشتن به کارفرمای خوب

16 تا 20

انتخاب

استعدادها

مصاحبه­های مبتنی بر شایستگی، مبتنی بر فرم تقاضای کار

21 تا 23

 

 

توسعه
استعدادها

مربیگری و نظارت بر شغل، چرخش شغلی، انتصابات فوری و نیروهای وظیفه ای، دوره­های آموزشی شرکتی، دوره­های آموزشی خارج از شرکت، دوره­های آموزشی خارج از شرکت، تدریس، کمک گرفتن از مشاوران، فعالیت­های فوق برنامه

24 تا 29

 

 

نگهداری

 

استعدادها

بیان واقعیت­های شغلی در بدو استخدام، مشارکت در تصمیم سازی، استقلال شغلی، تناسب بین عملکرد و پاداش، توسعه ارتباط بین گروهها، هماهنگی فرهنگی، تقویت اعتبار حرفه­ای فرد و ساختار مناسب سازمانی

30 تا 35

 

بکارگیری

استعدادها

استراتژی­های تناسب شغلی، ایجاد قابلیت انعطاف، رهبری اثربخش، ارتباطات، انگیزش، انضباط، جابجایی­های عمودی(ترفیع و تنزیل) و افقی(چرخش شغلی یا انتقال)

36 تا 40

 

جمع کل

40

 

جدول شماره 3-1)  متغیرها و تعداد كلی سؤالات هر كدام

v     روایی و پایایی پرسشنامه ها

ü        پایایی پرسشنامه‌ها

یکی از ویژگی­های ابزارهای اندازه­گیری، پایایی آن است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد.که ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می­دهد. پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد­پذیری نیز تعبیر می­شود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه­گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. بعبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد(حافظ نیا، 1377: 155).

برای سنجش پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استغاده می­شود. ضریب همبستگی بین اندازه­های نتایج اندازه­گیری مکرر، با یک وسیله اندازه­گیری در شرایط یکسان، نشان دهنده پایایی اندازه­گیری آن وسیله اندازه­گیری می­باشد. ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ برای طیف­هایی با مقیاس طبقه­ای و رتبه­ای چند ارزشی اندازه­گیری می­شود. این آزمون برای محاسبه هماهنگی درونی برای اندازه­گیری بکار می­رود. معمولا دامنه ضریب قابلیت آلفای کرونباخ از صفر، به معنای عدم ارتباط تا مثبت یک به معنای ارتباط کامل قرار می­گیرد و هر چقدر عدد بدست آمده به یک نزدیک­تر باشد، قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. معمولا آلفای کمتر از 6/. پایایی ضعیف، 6/. تا 8/. نشان­دهنده پایایی بالای پرسشنامه تحقیق می­باشد(خاکی، 245:1384).

در تحقیق حاضر پرسشنامه ابتدائی برای سنجش پایایی به صورت آزمایشی بین 30 نفر از نمونه های جامعه آماری توزیع شد ضریب آلفای كرونباخ مدیریت استعداد693/0و تعهد سازمانی 673/0 بدست آمد. به علاوه پس از جمع آوری كلیه داده ها و حذف بعضی از سؤالات پس از تحلیل نیز یك بار دیگر، این آزمون انجام گرفت كه این بار ضریب آلفای كرونباخ مدیریت استعداد 84/0 و  تعهد سازمانی 90/0 بدست آمد. این اعداد نشان دهندة آن است که پرسشنامه پایانی مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و  یا به  عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار می‌باشد.

بعد

آلفای کرونباخ

زیر بعد

آلفای کرونباخ

تعهد سازمانی

0.90

تعهد عاطفی

0.841

تعهد مستمر

0.924

تعهد هنجاری

0.893

 

 

بعد

آلفای کرونباخ

زیر بعد

آلفای کرونباخ

مدیریت استعداد

0.84

جذب و شناسایی

0.78

انتخاب

0.89

توسعه

0.812

نگهداری

0.83

بکارگیری

0.874

 

 

ü       تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه: مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد، بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت.

برای تعیین اعتبار پرسشنامه روشهای متعددی وجود دارد که یکی از این روشها اعتبار محتوا می‌باشد.

اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهندة یک ابزار اندازه‌گیری به کار برده می‌شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به سوال­های تشکیل دهندة آن بستگی دارد. اگر سوال­های پرسشنامه معرف ویژگی‌ها و مهارت­های ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوال­های تشکیل دهندة ابزار اندازه‌گیری معرف قسمت­های محتوای انتخاب شده باشد.

بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. در این مرحله با انجام مصاحبه­های مختلف و کسب نظرات افراد یاد شده، اصلاحات لازم بعمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محققین را می­سنجد. اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور  و چند نفر از افراد مطلع  مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد. 

v      جامعه و نمونه آماری

ü       جامعة آماری:

هر تحقیق علمی شامل مجموعه­ای از عملیاتی است که برروی موضوع یا موضوع­های آن- که آزمودنی­های تحقیق نام دارد- به انجام می­رسد. به عبارت دیگر تحقیقات علمی به­طور عمومی شامل آزمایش یا تجربه بر روی آزمودنی­های خود می­باشد که بر اساس فرضیه­های مربوط در مورد آن­ها انجام داده می­شود. بنابراین، نتایج تحقیق در مورد آزمودنی­های آن معتبر است. می­توان گفت که جامعه آماری عبارت است از مجموعه­ای از افراد یا اجزاء و عوامل مختلف می­باشد که حداقل در یک صفت با هم مشترک هستند(عباس­زاده، 1380).

در تعریف دیگری، جامعه آماری عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه­مندیم یافته­های پژوهش را به آن­ها تعمیم دهیم به طوری که حداقل در یک صفت مورد نظر مشترک باشند(دلاور،1384). خاکی(1384) جامعه آماری را مجموعه­ای از افراد، اشیاء و… (واحد) که حداقل در یک صفت، مشترک باشند، تعریف می­کند.

در تحقیق حاضر قلمرو مکانی تحقیق سازمان ناجا بوده و جامعه آماری آن کلیه کارکنان و اساتید شاغل در دانشگاه علوم انتظامی این سازمان می باشد.

ü        محاسبه حجم نمونه:

گروه نمونه، یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعة آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعة آماری تعمیم دهد (سکاران، 1381:ص 295). یا به عبارت دیگر، تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان­کننده ویژگی­های اصلی جامعه باشد را نمونه گویند (آذر، مؤمنی، 1383 ).

در این تحقیق از آن جایی که جامعه مورد نظر کارکنان و اساتید دانشگاه علوم انتظامی می­باشد که محدود در نظر گرفته شده است، بنابراین جهت محاسبة حجم نمونة مورد نیاز برای پژوهش از رابطه زیر استفاده گردیده است.

 

که در آن

P: برآورد نسبت صفت متغیر، (5/0 = P)

Z: مقدار متغیر نرمال واحد، متناظر با سطح اطمینان 95 درصد، (  )

 مقدار اشتباه مجاز، (04/0 =  )

N  : حجم جامعه محدود که در پژوهش حاضر، تعداد حجم جامعه 750 کارکنان و اساتید می­باشند که ما اساتید و کارکنان رسمی در سازمان را در نظر گرفتیم که تعداد آن به 120 تقلیل یافت.

مقدار P برابر با 5/0 در نظر گرفته شده است. زیرا اگر 5/0 = P باشد، n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا ‌می‌کند. این امر سبب می‌شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد. (آذر، مومنی، 1380 ،ج2: 72).

بنابراین حجم نمونه مورد نیاز پژوهش عبارت است از :

 

n= 92

جدول 3-2)تعداد نمونه

محاسبه شده

توزیع شده

جمع آوری شده

92

100

92

 

 

طبق فرمول تعداد نمونه 92 می­باشد كه پژوهشگر تعداد 100 پرسشنامه توزیع كرد كه از این تعداد 92پرسشنامه جمع­آوری شد.

 

[1]. Career inventory questionnaire

 

 

 

 

 

پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت دانش

پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت دانش مبانی نظری مدیریت دانش دانلود مبانی نظری مدیریت دانش پیشینه تحقیق مدیریت دانش ادبیات نظری مدیریت دانش فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش ادبیات و مبانی…

بررسی مقایسه ای اکراه با موارد مشابه آن

بررسی مقایسه ای اکراه با موارد مشابه آن اکراه موارد مشابه اکراه مقایسه اکراه با موارد مشابه دانلود پایان نامه اکراه دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی مقایسه ای اکراه با موارد مشابه آن رفتن به سایت اصلی دانلود پایان…

استراتژی تبلیغات و عملكرد آن در ساخت آگهی های تلویزیونی

استراتژی تبلیغات و عملكرد آن در ساخت آگهی های تلویزیونی استراتژی تبلیغات تلویزیونی دانلود پایان نامه استراتژی تبلیغات تلویزیونی دانلود پایان نامه آگهی های تلویزیونی عملكرد استراتژی تبلیغات در ساخت آگهی های تلویزیونی استراتژی تبلیغات و عملكرد آن در ساخت…

طراحی،اجرا و مدیریت سیستم های آبیاری در کشاورزی

طراحی،اجرا و مدیریت سیستم های آبیاری در کشاورزی طراحی،اجرا و مدیریت سیستم های آبیاری در کشاورزی مدیریت اجرا و نگهداری سیستم های آبیاری سیستم های آبیاری فعالیت های ترویجی كشاورزی حوزه آبیاری مدیریت سیستم های آبیاری طراحی سیستم های آبیاری…

بررسی زمین شناسی و اقلیم شناسی و تاثیر آن بر اشکال فرسایشی

بررسی زمین شناسی و اقلیم شناسی و تاثیر آن بر اشکال فرسایشی زمین شناسی اقلیم شناسی اشکال فرسایشی حوضه آبخیز رودخانه سقز بررسی زمین شناسی و اقلیم شناسی و تاثیر آن بر اشکال فرسایشی بررسی زمین شناسی حوضه آبخیز رودخانه…

بررسی روند تولید رب گوجه فرنگی و هدف فرآیند بلانچینگ در آن

بررسی روند تولید رب گوجه فرنگی و هدف فرآیند بلانچینگ در آن پایان نامه مراحل ساخت رب گوجه فرنگی پایان نامه فرآیند تولید رب گوجه فرنگی پایان نامه فناوری تولید گوجه فرنگی پایان نامه بسته بندی رب گوجه فرنگی پایان…

پاورپوینت حاکمیت شرکتی

پاورپوینت حاکمیت شرکتی پاورپوینت حاکمیت شرکتی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت حاکمیت شرکتی مناسب اساتید و ارائه دانشجویان ارشد حسابداری به تعداد 23 اسلاید قایل ویرایش   شامل مباحث زیر می باشد. 1-مقدمه 2-تعاریف حاکمیت شرکتی 3-حاکمیت شرکتی در ایران…

شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران

شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران داوری خارجی در حقوق ایران اجرای آرا داوریهای خارجی شناسایی آرا داوریهای خارجی اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران شناسایی آراء داوری های خارجی در حقوق ایران دانلود…

بررسی نظریه جرم پولشویی و عنصر قانونی آن در اسناد داخلی و بین المللی

بررسی نظریه جرم پولشویی و عنصر قانونی آن در اسناد داخلی و بین المللی جرم پولشویی بررسی نظریه جرم پولشویی مبانی نظری جرم پولشویی پیشینه جرم پولشویی عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین ایران عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین…

 • انواع سیستم جریان مستقیم ولتاژ بالا
 • انواع سیستم جریان مستقیم ولتاژ بالا دانلود مقاله سیستم HVDC دانلود مقاله انواع سیستمهای HVDC سیستم جریان مستقیم ولتاژ بالا انواع سیستم جریان مستقیم ولتاژ بالا دانلود مقالات برق دانلود مقالات مهندسی برق رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته…

 • بررسی همجنسگرایی از دیدگاه روانشناسی
 • بررسی همجنسگرایی از دیدگاه روانشناسی پایان نامه همجنسگرایی پایان نامه در مورد همجنسگرایی همجنس گرایی در روانشناسی همجنس گرایی در فرهنگ های مختلف میزان شیوع و بروز همجنس گرایی عوامل گرایش به همجنس گرایی علل گرایش فرد به همجنس گرایی…

 • بررسی سیستمهای انژکتوری خودروهای داخلی
 • بررسی سیستمهای انژکتوری خودروهای داخلی انژکتورها سیستمهای انژکتوری تولیدات کارخانه ایران خودرو و سایپا سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل خرید مقاله و تحقیق مکانیک رفتن…

 • پیشینه ادبیات کودک و نوجوان در ایران و جهان و تحلیل کلامی آن براساس مدل هلیدی
 • پیشینه ادبیات کودک و نوجوان در ایران و جهان و تحلیل کلامی آن براساس مدل هلیدی ادبیات کودک و نوجوان تحلیل نحوی کلامی دست نوشته‌های داستانی کودکان و نوجوانان تاریخچه ادبیات کودک و نوجوان در ایران و جهان تحلیل کلامی…

 • پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی
 • پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی فرآیند های انتخاب در الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی معرفی چند الگوریتم بهینه شده کلونی زنبورعسل در محیط پیوسته الگوریتم کلونی زنبورعسل…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش شاخص های عملکردی بیمارستان
 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش شاخص های عملکردی بیمارستان مبانی نظری شاخص های عملکردی بیمارستان دانلود مبانی نظری شاخص های عملکردی بیمارستان پیشینه تحقیق شاخص های عملکردی بیمارستان ادبیات نظری شاخص های عملکردی بیمارستان فصل دوم پایان نامه شاخص های…

 • اثرات نقش و نگار سفال بر ریسندگی و بافندگی قالی
 • اثرات نقش و نگار سفال بر ریسندگی و بافندگی قالی تاریخچه صنعت ریسندگی کلاردشت نقوش سفالهای تپه کلار تأثیر نقوش سفال کلار بر قالی کلاردشت اثرات نقش و نگار سفال بر قالی بررسی نقوش سفال کلار بررسی نقوش قالیهای کلاردشت…

 • پاورپوینت معرفی استارت آپ ها
 • پاورپوینت معرفی استارت آپ ها پاورپوینت معرفی استارت آپ ها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت معرفی استارت آپ ها به تعداد 33 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان *Google *Yahoo! *Apple *Microsoft *Facebook *Twitter عنایت فرمایید این فایل…

 • گزارش کارآموزی رشته الکترونیک با عنوان واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات
 • گزارش کارآموزی رشته الکترونیک با عنوان واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات سوییچ مخابرات پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات دانلود گزارش کارآموزی دانلود گزارش کارآموزی رشته الکترونیک دانلود گزارش کارآموزی سوییچ مخابرات رفتن به سایت اصلی گزارش کارآموزی رشته الکترونیک با عنوان…

 • نگاهی به ابعاد قاچاق انسان در جهان امروزی
 • نگاهی به ابعاد قاچاق انسان در جهان امروزی قاچاق انسان تحقیق قاچاق انسان تحقیق قاچاق زنان تحقیق درباره قاچاق انسان تحقیق پدیده قاچاق انسان ابعاد قاچاق انسان ابعاد قاچاق انسان در جهان ابعاد قاچاق انسان در آمریکا ابعاد قاچاق انسان…

 • پایان نامه کارشناسی رشته بیمه با عنوان پیشگیری از حوادث
 • پایان نامه کارشناسی رشته بیمه با عنوان پیشگیری از حوادث استراتژی های مدیریت ایمنی تعریف حادثه خطر و ارزیابی ریسک پیشگیری از حوادث حوادث و علل وقوع آنها دانلود پایان نامه پیشگیری از حوادث دانلود پایان نامه کارشناسی رشته بیمه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی مبانی نظری داده کاوی پیشینه تحقیق داده کاوی دانلود مبانی نظری داده کاوی پیشینه تحقیق در مورد داده کاوی مبانی نظری در مورد داده کاوی دانلود پیشینه تحقیق داده کاوی ادبیات نظری داده…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مدیران
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مدیران مبانی نظری عملکرد مدیران دانلود مبانی نظری عملکرد مدیران پیشینه تحقیق عملکرد مدیران ادبیات نظری عملکرد مدیران فصل دوم پایان نامه عملکرد مدیران مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مدیران ادبیات و مبانی…

 • مبانی نظری ارائه مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن و مدل تاپسیس TOPSIS
 • مبانی نظری ارائه مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن و مدل تاپسیس TOPSIS مبانی نظری ارزیابی عملکرد مبانی نظری ارزیابی عملکرد مالی پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان پایان نامه ارزیابی عملکرد به روش topsis مبانی نظری…

 • پاورپوینت CPM مرتبط با درس ارائه طرح و توسعه
 • پاورپوینت CPM مرتبط با درس ارائه طرح و توسعه پاورپوینت CPM مرتبط با درس ارائه طرح و توسعه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت CPM مرتبط با درس ارائه طرح و توسعه به تعداد 45 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و…

 • معماری تزئینی ایران
 • معماری تزئینی ایران معماری تزئینی معماری تزئینی معاصر آشنایی با تاریخ معماری تزئینی جزوه آشنایی با تاریخ معماری تزئینی تزیینات معماری چیست انواع تزئینات معماری ایرانی انواع تزیینات در معماری اسلامی مقاله تزئینات در معماری اسلامی رفتن به سایت اصلی…

 • پرسشنامه بررسی تأثیر ابعاد اقتصادی (کیفیت و کارآیی) بر رضایت مشتریان
 • پرسشنامه بررسی تأثیر ابعاد اقتصادی (کیفیت و کارآیی) بر رضایت مشتریان پرسشنامه ابعاد اقتصادی پرسشنامه کیفیت و کارآیی پرسشنامه رضایت مشتری دانلود پرسشنامه رضایت مشتری پرسشنامه استاندارد رضایت مشتری پرسشنامه تأثیر ابعاد اقتصادی بر رضایت مشتریان پرسشنامه تأثیر کیفیت و…

 • بررسی و کاوش نمونه طرحهای ساختاری و استراتژیک در جهان
 • بررسی و کاوش نمونه طرحهای ساختاری و استراتژیک در جهان طرحهای ساختاری – راهبردی طرحهای ساختاری و استراتژیک در جهان ارزیابی طرح ساختاری راهبردی شهری نمونه طرحهای ساختاری و استراتژیک در جهان طرح های جامع شهری در جهان دانلود تحقیق…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای مبانی نظری اخلاق حرفه ای ادبیات نظری اخلاق حرفه ای چارچوب نظری اخلاق حرفه ای فصل دوم پایان نامه اخلاق حرفه ای دانلود مبانی نظری اخلاق حرفه ای پیشینه اخلاق حرفه ای…

 • پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت دولتی دکتر دانایی فرد
 • پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت دولتی دکتر دانایی فرد پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت دولتی دکتر دانایی فرد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت کتاب مقدمه ای بر فلسفه نظریه های مدیریت دولتی…

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *